Dislaimer

Tento e-mail je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů a může obsahovat důvěrné informace. Pokud Vám byl doručen omylem, prosím uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mailu nebo jeho příloh a celý e-mail vymažte ze svého informačního systému. Nakládání s neoprávněně získanými informacemi může být nezákonné. Odesílatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou přenosem e-mailu. Není-li výslovně uvedeno jinak, tento e-mail nepředstavuje nabídku na uzavření dohody ani smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pokud je součástí tohoto e-mailu nabídka, odesílatel ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou tedy nebude považována za přijetí nabídky. V případě, že je tento e-mail součástí jednání o smlouvě, má odesílatel právo ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu, například pokud nebudou získána potřebná interní schválení, přičemž příslušná smlouva bude uzavřena teprve výslovným dosažením dohody o celém jejím obsahu.